MS.Braga

 MS. Braga seilte under hele krigen og frem til den forliste på reise til Southampton 7 februar 1961

DS.Brisk

 DS. Brisk seilte under hele krigen og fram til den sansynligvis ble hugget i Finnland 2003

MS.Sevilla

 MS, Sevilla seilte under hele krigen og frem til den sank etter en skipskollisjon 28 mars 1947

DS.Akershus

 DS. Akershus seilte under hele krigen og frem til den ble hugget i Bombay i 1954

MS.Bosphorus

 MS. Bosphorus seilte under krigen og frem til den ble totalskadet av brann i april 1950 og senket

DS.Balduin

 DS. Balduin seilte under hele krigen og frem til den ble solgt til opphugging 1/8 1969 i La Spezia.

MS. Laurits Swenson

 MS. Laurits Swenson seilte gjennom hele krigen og frem til den ble hugget i Hong Kong  1955

MS.San Andres

 MS. San Andres seilte under hele krigen og frem til den ble hugget i 1992

DS. Borgholm

 DS. Borgholm seilte under hele krigen og frem til den ble hugget i Lubeck 1962

MS. Bomma

 

8. juni 1942 ble Jens Lauritz Jensen utsatt for krigskade om bord og døde.
MS. Bomma  seilte under hele krigen og kom til Norge våren 1946. Ble siden solgt til utenlanske rederier. Endte opp sine dager ved Apra Guam 21 mai 1976 grunnet havari  i ett volsomt uvær.

MS. Segovia

 

MS Segovia forsvant underveis fra Portugal til Norge lastet med vin, olje, mandler og kork. Det siste man hørte fra skipet var en radiomelding 20. januar 1940 da skipet passerte Lands End. Det antas at Segovia ble torpedert utenfor vestkysten av Skottland 21. januar 1940. Skipet hadde en besetning på 22 pluss en passasjer.

DS. Biarritz

DS.Biarritz gikk i rute Antwerpen-Oslo da hun den 25. januar 1940 ble minesprengt 36 sjømil NV av Ymuiden, Holland. Hun hadde 57 personer om bord, hvorav 26 av mannskapet og 11 passasjerer omkom. Flere av passasjerene var avmønstrede sjøfolk på vei hjem. Båten sank på få minutter, og man fikk bare tid til å sette ut en livbåt på vannet med 19 personer. Biarritz gikk sammen med et av rederiets andre skip, Borgholm, som tok opp 21 reddede og tre døde. Natt og mørke vanskeliggjorde redningsarbeidet. De reddede ble tatt med til Ymuiden. Det må tillegges at på den tiden var skipet nøytralt.

DS. Bollsta

 

DS.Bollsta lå i den framskutte allierte basen Bari i Italia med forsyninger til de allierte stridskreftene. 2. desember 1943 ble Bollsta, som et av mange skip, utsatt for kraftige tyske flyangrep. DS.Bollsta ble senket. Hele mannskapet kom i land, men flere av dem var hardt såret. De fikk den beste behandling som kunne skaffes, men livet til seks mann sto ikke til å redde. Den direkte årsak til at DS.Bollsta sank, var at de tyske flyene hadde truffet et ammunisjonsskip. Dette sprang i lufta inne mellom tettpakkede ankerliggende fartøyer. Olje og bensin fra et tankskip ble antent og spredte seg raskt over hele havnen. Et skip med giftgass sprakk og slapp løs sin farlige last. Livbåter og flåter fra 17 skip kjempet seg til land gjennom flammer og dødbringende luft. Over 1.000 mennesker satte livet til enten om bord eller senere på sykehus. De fleste var sjøfolk.
DS. Bollsta ble hevet og reparert  i 1948 og seilte videre  under italienske eiere frem til den ble hugget i 1969.

 

 

 

 

DS Bollsta was docked in the prominent allied base, Bari, in Italy, with supplies for the allied forces. On the 2nd of December 1943 the Bollsta, along with many other ships, was heavily under attack by German airstrikes. The DS. Bollsta sunk. The entire crew got to the shore, but many of them were heavily wounded. They got the best treatment that was possible at the given time, but the life of six men were lost. The DS. Bollsta sunk due to the German airplanes striking an ammunition ship, it blew up in a place where many ships were anchored close to each other. The oil and gasoline from a tanker were lit and spread like a wildfire on the entire harbor. A vessel carrying dangerous cargo with poisonous gas, cracked and leaked the gas. Lifeboats and rafts from 17 ships fought hard to get to shore through fire and flames and poisoned air. Over 1000 people risked their lives either on the deck or in the hospitals. Most of the people were sailors.

DS Bollsta was raised and repaired in 1948 and continued to sail with Italian owners until it was scrapped in 1969.

MS. Balkis

 

MS. Balkis var på reise fra Halifax til Buenos Aires med 2.500 tonn papir og tremasse. Ble torpedert 10. april 1942 av italiensk ubåt Calvi ved kysten av Brasil, 60 n. mil av Fortaleza. Umiddelbart etterpå åpnet ubåten ild med kanonen. Fire mann ble drept om bord, mens en norsk kvinne og en chilener druknet da den ene livbåten kantret. MS.Balkis sank etter en halv time. Mannskapet hadde fått to båter klar. De overlevende ble tatt opp 12. april av svensk båt og ført inn til Fortaleza.

 

 

MS. Balkis was on a journey from Halifax to Buenos Aires, carrying 2.500 ton of paper and wood pulp. On the 10th of April 1942, the vessel was torpedoed by the Italian submarine, Calvi, circa 60 nautical miles by Fortaleza by the coast of Brazil. Afterwards, the submarine opened fire against the vessel with cannons. Four men on board were killed, while a Norwegian woman and a Chilean drowned when one of the lifeboats capsized. After half an hour, the MS. Balkin sunk. The crew had readied two boats. On the 12th of April, the survivors were picked up by a Swedish ship and brought to Fortaleza.

DS. Baghdad

DS. Baghdad var på reise fra New York til Pernambuco med stykkgods. Ble torpedert 29. mai 1942 av tysk U155 i posisjon 1415N og 5410W, øst av Martinique. Åtte mann ble drept og flere ble såret  i eksplosjonen. En mann døde senere i en av livbåtene. To båter kom på vannet. Ny torpedo senket så skipet. Ubåten kom opp, stilte spørsmål, og kastet ned i den ene livbåten tre bokser brød og en flaske rom. Etter 88 timer kom den andre livbåten inn til Carriacou, fikk komplettert bensin til motoren og fortsatte til St. Georges, dit den kom etter fem timer.

 

 

DS. Baghdad was on a journey from New York to Pernambuco carrying general goods. On the 29th of May 1942, the ship was torpedoed by a German U155 in position 1415N, 5410W, east of Martinique. Eight men were kipped and many were wounded in the explosion. Later a man died on one of the lifeboats. Two boats were lowered to the waters. A new torpedo then sunk the ship. The submarine emerged, asked questions and then threw three boxes with bread and a bottle of rum to one of the lifeboats. After 88 hours, one of the lifeboats arrived to Carriacou, got some fuel for the motor and five hours later, they arrived at their destination, St. Georges.

MS. Bayard

 

 

 

MS. Bayard var på reise fra New Orleans til Cristobal med stykkgods. Ble torpedert 6. juli 1942 av tysk U67 bare 40 n. mil av land utenfor Missisippi-deltaet. Ingen trodde at ubåter ville gå til angrep her. Bayard gikk ned etter 10 minutter. 11 mann omkom. Flere av de overlevende var såret og trengte hurtig legebehandling, noe de også fikk. Et sjøfly landet etter en times tid og brakte de sårede  til New Orleans.

MS. Benjamin Franklin

 

MS.Benjamin Franklin avgikk Bermuda i konvoi 1. februar 1941 bestemt for Liverpool med 8.400 tonn stykkgods, sprengstoff, bomber og fly. Konvoien møtte storm, økende til orkan, og klarte ikke å holde sammen, og MS.Benjamin Franklin ble seilende alene. Vinden økte til moderat storm med snøtykke da fartøyet 19. februar 1941 ble torpedert av tysk U103. Torpedoen traff maskinrommet, og MS. Benjamin Franklin sank hurtig. To livbåter med 24 mann kom hurtig på vannet, men i løpet av natten mistet de kontakten. I grålysningen fant man ingen tegn til den ene livbåten med 17 mann om bord. Heller ingen andre livstegn var å se i det opprørte havet. I fire strabasiøse døgn holdt den ene livbåten kurs for Irland, inntil sju overlevende ble oppdaget og tatt opp av britisk korvett og brakt inn til Liverpool. 21 nordmenn, tre svensker, to kanadiere, en irlender, en danske og en russer omkom. Man fikk senere vite at 29 savnede var blitt tatt opp av et egyptisk skip, Memphis. Dette skipet møtte imidlertid tungt vær NW av Irland, fikk maskinstopp, og ble trukket ned av sjøen. Ingen om bord overlevde forliset.

 

 

MS. Benjamin Franklin departed Bermuda in convoy February 1st 1941, with Liverpool as its destination, carrying 8.400 ton general cargo, explosives, bombs and airplanes. The convoy met a storm, evolving towards a hurricane, which made it difficult to keep the convoy together and the MS. Benjamin Franklin ended up by itself. The wind gradually increased to a moderate storm with heavy snow when the vessel was torpedoed by a German U103 submarine February 19th 1941. The torpedo struck the machine room and the MS. Benjamin Franklin sunk rapidly. Two lifeboats carrying 24 men was quickly lowered to the water, but during the night they lost contact. There was no signs of the other lifeboat carrying 17 men in the twilight. There was no other signs of life in the rough seas. For four strenuous days, one of the lifeboats kept its course towards Ireland until seven survivors were found and taken in by a British corvette and brought to Liverpool. 21 Norwegians, three Swedes, two Canadians, an Irishman, a Dane and a Russian passed away. It was later discovered that 29 of the missing crew were taken in by the Egyptian Ship, Memphis. This ship had a temporary encounter with heavy weather NW of Ireland, had engine failure and was pulled down by the sea. None of the people onboard survived the shipwreck.

DS. Solferino

DS. Solferino var på reise i konvoi i Irskesjøen bestemt for Freetown med 1.500 tonn kull. Ble overraskende angrepet av tyske fly med bomber 26. februar 1941 i omtrentlig posisjon 55N og 15W. Angrepet førte til brann midtskips. Skipet begynte å synke, og folkene ble beordret i båtene. To savnede klarte man ikke å finne. De var ventelig blitt drept i eksplosjonsområdet. De overlevende ble umiddelbart tatt om bord i svenske Gdynia, der DS.Solferinos kaptein døde av indre skader samme dag. Gdynia ankom Greenock 1. mars, der de overlevende ble landsatt.

DS. Bolette

 

DS. Bolette var på reise i konvoi fra Milford Haven til Devonport lastet med kull. Ble 15. april 1941 angrepet av tyske fly utenfor St. Ives ved Lands End. To bomber traff like aktenfor brua og på poopen, og brann oppsto i et av rommene. En av livbåtene kom på vannet, men før den kom klar av skipet, kantret DS. Bolette, og hele besetningen kom i sjøen. Noen kom opp på den kantrede livbåten, andre svømte bort til en flåte som fløt opp. Disse ble umiddelbart reddet av eskorteskip. Åtte mann omkom.

DS. Bruse

 

DS. Bruse var på reise fra Sydney N.S. til Ipswich med 773 standard tømmer. Ble 23. november 1940 torpedert av tysk U100 i posisjon 5514N og 1220W. Torpedoen traff i forkant av kjelerommet. Like etter brakk akterskipet ved kullbaksen og sank med 17 mann. Forskipet fløt støttet opp av dekkslasten og med fem overlevende. De fem rigget til en flåte og lot seg flyte ned til et eksorteskip og ble reddet. Her møtte de igjen den eneste overlevende fra akterskipet. Han var blitt tatt av dragsuget, men klarte å komme seg opp på en veltet livbåt. Med den automatiske nødlampen fikk han påkalt hjelp fra eskorten. 16 mann omkom.

DS. Blenheim

DS. Blenheim var 22. april 1941 underveis fra Hammerfest til Porsanger med et større antall tyske tropper og kjøretøyer. Fartøyet kom i brann SØ av Repvågneset. Besetningen forsøkte å landsette skipet, men samtlige måtte gå fra borde eller hoppe til sjøs på grunn av den intense brannen. Mange druknet. Det forlatte skipet drev brennende over til østsiden av fjorden og skurte opp i fjæra ved Brenna og brant helt ut. Vraket havnet senere i Andersbukta, og her sto det til et par år etter krigen. Brannårsaken var trolig uforsiktighet med ild. Til sammen omkom 104 mennesker, derav åtte fra den norske besetningen.

MT. Borgny

MT. Borgny var 4. oktober 1941 på vei fra Son til Trondheim med flybensin, eskortert av to tyske fartøyer. I Korsfjorden utenfor Bergen ble den beskutt og torpedert av norsk MTB. Tankeren ble straks omsluttet av et flammehav, og sank innenfor Kyrholmen. Skipet hadde en norsk besetning på 14. Ingen av disse overlevde. Tyskerne slengte noen skudd etter MTBen som la en tåkeskjerm og forsvant. MT. Borgny var det første skipet som ble senket av norske MTBer langs norskekysten.

MS. Balzac

MS. Balzac ble senket av magnetisk mine under oppankring utenfor Sunderland. Under siste stopp i maskin eksploderte en magnetisk mine under skipet. Det brakk i to. Alle på brua og i maskinen, til sammen åtte mann, omkom. Losbåt kom til undersetning og tok opp overlevende.

 

 

MS. Balzac was sunk by a magnetic mine while anchoring outside of Sunderland. At the final in the machine exploded a magnetic mine under the ship and it broke in half. Everyone on the bridge and in the machine room, in total eight people, passed away. A pilot boat came to the rescue and saved the survivors.

MS. Borgå

MS. Borgå gikk under krigen vesentlig i kullfart mellom Norge og Tyskland. 15. april 1943 var fartøyet på vei fra Rotterdam til Norge da det ble angrepet av allierte fly utenfor kysten av Holland. Fartøyet sank 25 n.mil utenfor Helder, Holland. To ble drept.

DS. Breda

 

DS. Brenda var på vei fra Bremen til Bergen lastet med korn. Fartøyet gikk i konvoi som 6. september 1944 ble angrepet av 30 allierte fly. DS. Breda ble rammet av to lufttorpedoer, og det oppsto en voldsom eksplosjon i skipet. Det ble øyeblikkelig brukket ned midtskips og sank i Helgolandsbukta. 11 av en besetning på 18 ble drept.

MS. Knute Nelson

MS. Knute Nelson var underveis fra Bergen til Oslo i ballast. Angrepet av alliert ubåt utenfor Jærens Rev i stiv kuling og høy sjø. Ble rammet av to torpedoer og sank i løpet av åtte minutter. Ni mann omkom. Fartøyet hadde et tysk kanonmannskap på ca 50 om bord. Over halvparten av disse ble drept. Det må her nevnes at samme dag som 2. verdenskrig brøt ut i 1939 ble det britiske passasjerskipet Athenia senket av tysk ubåt uten varsel vest av Irland. Knute Nelsom kom raskt til stede og reddet 450 mennesker.

Her er vi

Besøksadresse

Kakenveien, 3290 Stavern

 

Postadresse

Postboks 172, 3290 Stavern

Ankomst

Fra Oslo
Fra Kristiansand

Kontakt

I åpningstiden:909 75 561
Utenom åpningstiden: 33 16 53 50

 

minnehallen@dnas.no

Åpningstider

15. Mai til 31. August
1100 – 1800 Alle dager