Andre verdenskrigMS Bonneville

MS Bonneville var på reise i konvoi som commodoreskip (leder av konvoien) lastet med 7000 tonn stykkgods, ammunisjon og landgangsfartøy på dekk. Det var 26 tyske ubåter fulgte konvoien, og 9. mars 1943 ble Bonneville torpedert av den tyske ubåten U-405 i posisjon 5848N, 2200W i stor og tung sjø. Brottene fylte livbåtene og flere om bord ble kastet ut i sjøen. Fire mann kom seg ombord igjen. Tross intens lensing ble båten stadig fyllt i den tunge sjøen. De fire så lys fra redningsvestene til noen som lå og fløt i sjøen, men de maktet ikke å komme opp til dem. Livbåten lå stadig med esingen under vann fordi tankene var sprukket, og de fire ga til slutt opp å øse. En av de fire frøs i hjel, og om ikke lenge ga to mann opp. Den eneste overlevende i båten ble tatt opp av et redningsskip. Åtte andre drev i en livbåt full av vann. Denne kantret, og fem av de åtte kom seg opp på hvelvet. En av dem ga opp etter en time og forsvant. De fire andre ble tatt opp av et redningsskip fire timer senere. De fleste om bord i Bonneville hoppet over bord i fortvilelse og forgjeves forsøk på å redde seg. De siste seks om bord kastet ut en flåte og hoppet etter. Tre mann kom opp i den siste flåten. I grålysningen døde en av de tre. De to andre ble reddet av amerikansk skip. Skipet hadde et mannskap på 35 mann og den britiske Commodore med en stab på sju mann. Bare sju mann overlevde forliset.

MV Bonneville was on a journey in convoy as a commodore ship (leading ship in the convoy), loaded with 7000 ton general goods, ammunition and landing craft on deck. About 26 German uboats followed the convoy and on the 9th of March 1943, Bonneville was torpedoed by the German uboat U-405 in the position 5848N, 2200W in rough seas. The waves filled up the lifeboats and many on board were thrown into the sea. Four men managed to board the boats again. Despite intensely emptying the boat of water it was still filled up by the rough seas. The four men saw light from the life vests of survivors, but they could not manage to get to them. Gunwale of the lifeboat was still underwater due to the tanks had cracked and in the end, the four men gave up continuing to empty the boat of water. One of the four men froze to death and not long after that gave two men up. The lone survivor in the boat was taken in by a rescue ship. Eight other survivors drifted in a lifeboat filled with water. This one capsized and five of the eight managed to get up on the vault. An hour later, one of them gave up and disappeared. The four others were four hours later taken in by a rescue ship. Most of the people on Bonneville jumped overboard in in a desperate attempt to save themselves. The six remaining crew on board threw a raft to the sea and jumped right after. Three of the men boarded it. In the twilight, one of the three men died. The remaining were saved by an American ship. Aside the 35 crew members, an British commodore with its staff with seve member were on the ship before the torpedo struck. Only seven men survived the sinking.

Om MS Bonneville

 • Nasjonalitet

  11659

 • Bygd

  1929

 • Forlist

  09.03.1943

 • Rederi

  A. F. Klaveness & Co., Kristiania / Oslo

 • Tonnasje

  8437 dvt

Falne